Menu

Schade(richtlijn)

Algemeen

ARAG hecht er veel waarde aan dat een gevolmachtigde agent namens de maatschappij een zo goed mogelijk sturende en filterende rol richting haar relaties vervult, waar het de begeleiding van schades betreft.

In voorkomende gevallen is het de bedoeling dat u als gevolmachtigde agent een eerste formele controle uitvoert (aanwezigheid polis, juiste module, premie betaalt, etc.). Indien er sprake is van een evident niet gedekte zaak kan dit direct door u aan de betrokken assurantietussenpersoon danwel verzekeringnemer worden medegedeeld. Indien u twijfelt of er dekking is dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons Service Center.

Indien u een verzoek om rechtsbijstand daadwerkelijk moet afwijzen, dient dit altijd schriftelijk te gebeuren.

Vanuit het oogpunt van kostenbeheersing is het voor ARAG (en in het kader van het resultaat dus ook voor u) van belang dat zoveel als mogelijk zaken die daarvoor in aanmerking komen door de eigen (juridische) medewerkers of de advocaten in loondienst van ARAG worden behandeld. Mocht dit vanwege wettelijke bepalingen, het specialistische karakter of andere redenen, niet mogelijk zijn, zal getracht worden de zaak te laten behandelen door met ARAG samenwerkende advocatenkantoren. In enkele wettelijk vastgelegde en in de polisvoorwaarden vermelde gevallen kan verzekerde zelf een advocaat aanwijzen, die met de behandeling zal worden belast (zie ook artikel 5 en 6 van de polisvoorwaarden). De opdracht om een zaak op kosten van ARAG uit te besteden, wordt te allen tijde alleen door ARAG gegeven. Het is raadzaam verzekerden daar steeds uitdrukkelijk op attent te maken.

Schadebehandeling door gevolmachtigde agent

Het is niet toegestaan om in de hoedanigheid van gevolmachtigd agent van ARAG zelf rechtsbijstandschades te behandelen. Gevolmachtigde agenten kunnen geen gebruik maken van de tussen de rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeraars afgesproken BGKregeling (vergoeding buitengerechtelijke kosten).

Eenvoudige binnenland verkeersschaden

In de praktijk komt het regelmatig voor dat er verkeersschaden (zonder letsel) worden gemeld, die in Nederland hebben plaatsgevonden en die door middel van een melding bij de WA-assuradeur van de tegenpartij afgewikkeld kunnen worden.

Indien gewenst kunt u er voor kiezen om dergelijke eenvoudige binnenland verkeersmeldingen, vanuit uw rol als dienstverlener, bij wijze van service richting uw relaties, zelf administratief af te wikkelen. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat deze schadebehandeling echter niet in de hoedanigheid van gevolmachtigde agent van ARAG Rechtshulp kan en mag plaatsvinden. U kunt er ook voor kiezen om alle meldingen inclusief eenvoudige binnenland verkeersmeldingen aan ARAG ter behandeling toe te zenden.

Mocht blijken dat de door u in het kader van service gevoerde afhandeling toch lastiger blijkt dan voorzien, kan de schade alsnog bij ARAG gemeld worden en zal verdere behandeling hiervan door ARAG plaatsvinden. Uiteraard zal er in dat geval geen beroep worden gedaan op een te late melding. Bij dreiging van dagvaarding dient een zaak snel overgedragen te worden aan ARAG.

Expertisekosten

Ingeval in de door u behandelde verkeerszaken expertisekosten gemaakt worden en verhaal hiervan niet mogelijk blijkt te zijn, kunnen deze door u gemaakte kosten bij ARAG (via opname in de door u op te stellen rekening-courant) in rekening worden gebracht.

Buitengerechtelijke kosten

In artikel 6:96 BW is geregeld dat u (ook wanneer dit uit oogpunt van service plaatsvindt vanuit uw rol van dienstverlener) in een door u behandelde verhaalszaak aanspraak kunt maken op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Voorwaarde hiervoor is wel dat voldaan wordt aan de dubbele redelijkheidstoets.

  • Het moet redelijk zijn dat uw relatie u voor het verhalen van de schade heeft ingeschakeld;
  • Uw kosten moeten in een redelijke verhouding staan tot het schadebedrag en uw inspanningen;

Concreet betekent dit dat bij het verhalen van een verkeerszaak, op basis van een reëel uurtarief, eventueel verhoogd met de door u in het kader van behandeling gemaakte (met name expertise) kosten, door u op de (verzekeraar van de) aansprakelijke derde verhaald kunnen worden.

Wat te doen bij een overgesloten polis?

In de situatie dat een verzekerde een geschil wil melden op een polis die recent is overgesloten van een andere maatschappij, adviseren we om dit geschil te melden bij de rechtsbijstandverzekeraar waar de polis op dat moment loopt. De verzekeraars regelen dan proactief de rest en berichten hierna zo spoedig mogelijk de klant hierover.

 

ARAG Service Center (telefoonnummer 033-4342342)

Het melden van schades dient te geschieden (conform de polisvoorwaarden) bij de assurantietussenpersoon die de verzekering afgesloten heeft. Het is echter raadzaam uw klanten en, indien van toepassing, ook uw intermediair te wijzen op de mogelijkheid om op voorhand telefonisch advies in te winnen bij het ARAG Service Center. Advisering en sturing in een vroeg stadium door het Service Center levert tijdwinst op en kan escalatie van het probleem voorkomen.

De inkomende gesprekken worden behandeld door deskundige medewerkers. Zij kunnen klanten voorzien van advies en zo wellicht voorkomen dat er een feitelijke melding nodig is. Indien er evident geen dekking is voor het betreffende geschil dan zal dit worden meegedeeld. Voor zaken waar geen polisdekking aanwezig is,  geeft de medewerker zelf juridisch advies. Indien verdere inhoudelijke behandeling door ARAG noodzakelijk is, wordt aangegeven op welke wijze de schade bij ARAG moet worden aangebracht. Tevens wordt aangeven welke documenten ARAG in ieder geval nodig heeft voor de verdere behandeling van het verzoek.

Eventueel bij u aangesloten assurantietussenpersonen en verzekeringnemers kunnen gebruikmaken van de diensten van ons Service Center. Bij twijfel over dekking, juridische vragen etc. adviseert ARAG het Service Center te bellen (033-4342342). Dit werkt preventief en voorkomt onnodig aanleggen van schadedossiers. Contact met het Service Center brengt geen kosten met zich mee en is onbeperkt.

Wijze van schademelding

Indien een daadwerkelijke schriftelijke melding noodzakelijk is, dient u de door u ontvangen schademelding zo snel als mogelijk ter verdere behandeling aan ARAG toe te zenden. Dit kan per fax op nummer 033-43 42 441 of online via deze link. In alle gevallen dient u een kopie van het polisblad, zoals deze op het moment van ontstaan van de schade van toepassing was en waar de oorspronkelijke ingangsdatum op staat vermeld, mee te sturen. Direct na het aanmaken van het schadedossier ontvangt het betreffende intermediair een automatische email, waarin kenbaar gemaakt wordt dat er een dossier is aangelegd en onder welk schadenummer. Deze mail vermeldt niet of er dekking op de polis bestaat voor het gemelde geschil.

Indien een verzekerde rechtstreeks bij ARAG de schade meldt, wordt door de schadeadministratie telefonisch of via PolisCheck (tool van Market Scan) polisinformatie bij gevolmachtigde opgevraagd. Om voor de klant de gewenste doorlooptijd te realiseren is het van belang dat de gevraagde informatie snel wordt verkregen.

Het is in het kader van de dekkingsbeoordeling van essentieel belang dat de door u, eventueel telefonisch, verstrekte polisinformatie correct is. Door ARAG gemaakte (schade)kosten ontstaan uit foutief verstrekte informatie zal te allen tijde ten laste worden gebracht van de gevolmachtigde.

In alle gevallen is het van belang een melding te toetsen aan de fraude-indicatoren. Mocht aan één of meerdere indicatoren worden voldaan, dan is vereist hiervan melding te doen bij afdeling Speciale Zaken van ARAG. Deze afdeling zal de zaak dan verder afhandelen. De belangrijkste indicator hierbij is, dat het kan gaan om een voorzienbare gebeurtenis voor de ingangsdatum van de polis. Dit kan ook worden aangegeven op het schadeaangifteformulier.

Online zaakmelden

Meld hier online uw zaak:

Online zaakmelden particulier
Online zaakmelden ondernemer

Afhandeling door ARAG ontvangen schademeldingen

ARAG zal na ontvangst van een schademelding een juridisch inhoudelijke dekkingsbeoordeling doen en vaststellen of de aangemelde zaak onder de dekking van de polis valt.

Op het moment dat er duidelijkheid is over de polisdekking zal ARAG hierover contact opnemen met de verzekeringnemer. In het geval er geen polisdekking is dan zal ARAG trachten verzekerde alsnog op weg te helpen middels een advies of te adviseren over de opties die verzekerde heeft. In het geval er wel polisdekking is dan zal ARAG verzekerde meedelen waar (welke ARAG vestiging) en wanneer de zaak in behandeling zal worden genomen.

Uitgangspunt is dat ARAG het dossier intern zal behandelen. Indien het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, zal ARAG in overleg met verzekerde beslissen of de zaak door een advocaat in loondienst dan wel door een met ARAG samenwerkende advocaat of door een andere externe rechtshulpverlener zal worden behandeld. Ingeval de zaak niet intern behandeld zal worden, zal ARAG (eventueel na ruggespraak met u) met de betreffende verzekeringnemer overleggen welke advocaat met de behandeling zal worden belast.

Registratie van op uw volmacht betrekking hebbende schademeldingen

Alle door ARAG ontvangen schademeldingen die betrekking hebben op een in uw volmacht lopende rechtsbijstandverzekering worden ten laste van uw volmachtrekening geregistreerd. Periodiek ontvangt u een overzicht hiervan.

Naar boven