Menu

Portefeuille-overvoer

In dit onderdeel van het handboek staan de spelregels en eisen waaraan portefeuille-overvoer van en naar ARAG (of van provinciaal naar volmacht) moet voldoen.
Belangrijk: Iedere portefeuille-overvoer moet worden gemeld, besproken en geaccordeerd door de Business Development Manager- / Salesmanager / Directie van ARAG.

Reguliere producten (van andere maatschappijen) en/of Maatwerkproducten (van andere maatschappijen of van ARAG) mogen nooit overgevoerd worden. Neem hiervoor contact op met uw Business Development Manager. In overleg zal een overvoerstrategie worden besproken en afgestemd.

1. Type overvoer

Bij het overvoeren van verzekeringsportefeuilles zijn er vijf mogelijkheden:

Overvoer van de provinciale polisadministratie naar de volmachtadministratie

ARAG haalt de polissen met jaarbetaling door per eerstkomende hoofdpremievervaldatum. Bij alle andere betaaltermijnen zullen de polissen worden doorgehaald per eerstkomende niet geboekte premietermijn. De vermelde wijzigingsdatum op het polisaanhangsel is de ingangsdatum van de polis bij uw volmacht. Tevens is de wijzigingsdatum de datum vanaf wanneer u de premie in rekening dient te brengen bij de relatie.
Aan de hand van het afgegeven polisblad wordt de polis ongewijzigd ingevoerd in de polisadministratie van de volmacht. Als ingangsdatum wordt, in verband met de toebedeling van de schadekosten, de overvoerdatum naar de volmachtadministratie opgenomen. Voor de dekkingsbeoordeling en schadebehandeling is het van belang dat de oorspronkelijke ingangsdatum van de polis middels een clausule herkenbaar is. Wij adviseren om clausule 351 te gebruiken. Indien in de polisadministratie een veld beschikbaar is voor een ingangsdatum en een wijzigingsdatum, dan wordt de oorspronkelijke ingangsdatum ingevuld en is de overvoerdatum de wijzigingsdatum. Het plaatsen van clausule 351 is dan niet nodig. Wanneer de overvoer een aangekochte of overgenomen portefeuille is, dient door beide partijen een ondertekend schriftelijk verzoek tot overvoer te worden gedaan.

Overvoer van een individuele polis van de ene risicodrager naar de andere

Vanuit een aanvraagformulier wordt een beoordeling gedaan. We hebben te maken met een nieuwe verzekeringsaanvraag, waarbij de normale acceptatieprocedure en de regels uit het handboek Acceptatie wordt gevolgd. Wanneer de nieuwe ARAG rechtsbijstandverzekering voor dezelfde gebeurtenis dekking zou hebben gegeven als de polis van de andere verzekeraar en er naadloze oversluiting is, is er geen wachttijd van toepassing. Bij overvoer adviseren wij om clausule 359 in de polis op te nemen, waarin wordt vermeld bij welke verzekeraar, tot welke datum, tegen welke condities en onder welk polisnummer de verzekeringnemer een rechtsbijstanddekking had. Dit ten behoeve van dekkingsbeoordeling bij schade.

Overvoer van een portefeuille van de ene risicodrager naar de andere

Collectieve overvoer
Een gevolmachtigde is niet bevoegd een portefeuille over te sluiten naar een andere verzekeraar zonder toestemming van de huidige risicodrager (volmachtgever).

De beslissing om een portefeuille collectief over te voeren van ARAG naar een andere risicodrager berust bij de volmachtgever. Wanneer ARAG hiervoor een akkoord heeft gegeven houdt zij de regie en controle hierop.

Wanneer een gevolmachtigde aangeeft (een gedeelte van) een portefeuille van een andere risicodrager aan ARAG te willen overvoeren is er voor ARAG op grond van juridische regels geen betrokkenheid.

Juridische kaders overvoer: overvoer, zonder toestemming van de risicodrager, kan alleen plaatsvinden op basis van een advies van de bemiddelaar aan de klant en met instemming (handtekening) van de verzekerde. De volmacht voert daarna de administratie uit.

Overvoer van de volmachtadministratie naar de provinciale polisadministratie

De polis wordt in de volmachtadministratie per (hoofd) premievervaldatum administratief geroyeerd. Aan de hand van het afgegeven polisblad wordt de polis ongewijzigd (tenzij maatwerkpolis) ingevoerd in de polisadministratie van ARAG.

Overvoer van de ene volmachtadministratie naar de andere volmachtadministratie

Het overvoeren door een gevolmachtigde van een (deel) portefeuille van een andere ARAG gevolmachtigde dient in alle gevallen aan ARAG te worden gemeld. Bij voorkeur wordt hierbij een overzicht verstrekt van de producten, premie-omvang en het aantal polissen. Als ingangsdatum wordt, in verband met de toebedeling van de schadekosten, de overvoerdatum naar de volmachtadministratie opgenomen. Voor de dekkingsbeoordeling en schadebehandeling is het van belang dat de oorspronkelijke ingangsdatum van de polis middels een clausule herkenbaar is. Wij adviseren om clausule 352 te gebruiken.

2. Inloop- en uitlooprisico bij overgesloten dekkingen

Rechtsbijstandverzekeraars en juridisch onafhankelijke schaderegelingskantoren, die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars, hebben afspraken gemaakt omtrent de afhandeling van verzoeken om rechtshulp, waarbij de rechtsbijstandverzekering is overgesloten naar een andere verzekeraar (Convenant overgesloten dekking rechtsbijstandverzekering). De hoofdregel is, dat wanneer een verzekerde zijn rechtsbijstandverzekering heeft overgesloten naar een andere rechtsbijstandsverzekeraar, de nieuwe verzekeraar de zaak in behandeling neemt. De nieuwe verzekeraar neemt de zaak niet in behandeling, indien het voorval en de openbaring van de belangentegenstelling tussen de verzekerde en zijn wederpartij duidelijk is geworden in de looptijd van de vorige verzekeraar.

Op de hoofdregel gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  1. De belangentegenstelling, waarop het convenant van toepassing is, valt binnen de dekking van zowel de oude als de nieuwe polis(voorwaarden);
  2. De overgang van de oude naar de nieuwe verzekeraar is aantoonbaar naadloos verlopen. Hier is ook sprake van indien er een lacune bij de overgang is ontstaan, die is veroorzaakt door het administratieve proces van de verzekeraars;
  3. 12 maanden na het oversluiten/aangaan van de nieuwe verzekering neemt in beginsel de nieuwe verzekeraar de zaak in behandeling.

3. NVGA-Protocol overvoeren en oversluiten van posten

Voor de volledigheid wordt in dit handboek ook het NVGA-Protocol oversluiten en overvoeren (versie 2019) opgenomen.
Bovenstaande spelregels van ARAG komen niet (volledig) overeen met het NVGA-protocol. ARAG werkt bijvoorbeeld niet met de genoemde best-off clausule.
Des te meer reden om voorafgaand aan portefeuille-overvoer contact te zoeken met (uw Business Development Manager van) ARAG.

Naar boven