Menu

Kortingen

Type kortingen en toepassingen

ARAG kent een vijftal hoofdgroepen van kortingen. Een korting moet altijd worden aangevraagd bij ARAG voor akkoord. Jaarlijks rapporteert de volmacht aan ARAG over de verleende kortingen. De portefeuille i.c.m. de verleende kortingen wordt jaarlijks getoetst om vast te stellen of aan de rendementseis wordt voldaan.

Als basis wordt op polisniveau altijd de brutopremie in de volmachtadministratie opgenomen. Dit is de premie gebaseerd op het tarief van het betreffende jaar. Wanneer een korting van toepassing is, is deze aantoonbaar in relatie tot de brutopremie in de polis opgeslagen. De bijbehorende clausule dient op de polis te worden geplaatst.

De vijf hoofdgroepen zijn:

1. Pakketkorting

Een pakketkorting is een verzekeringstechnische korting vanwege de visie dat het risico van een rechtsbijstandverzekering, welke onderdeel is van een verzekeringspakket (meerdere polissen bij dezelfde assurantietussenpersoon), lager is dan een ‘los’ gesloten rechtsbijstandverzekering. Een pakketkorting is een oplopend kortingspercentage (korting staffel) die afhankelijk is van het aantal door verzekeringnemer bij één assurantietussenpersoon lopende verzekeringsdekkingen.
Standaard is de maximale korting 10% bij een verzekeringspakket van minstens vijf verzekeringen/dekkingen. In principe wordt hiervoor de leader van het pakket gevolgd. Het bevestigen van een kortingsstaffel is belangrijk om duidelijk te maken wat ARAG onder een pakketkortingsregeling verstaat.

Uitgangspunten
Met name in het distributiekanaal gevolmachtigde agenten is het gebruik van pakketpolissen (zowel particulier als zakelijk) gebruikelijk.
Bij het hanteren van een “pakketstructuur” kunnen voordelen aan verzekerden worden toegepast, zoals:

 • Geen toeslag bij termijnbetaling voor particulier en zakelijk;
 • Het verlenen van pakketkortingen in allerlei verschillende variaties, gebaseerd op de pakketten van Multibrancheverzekeraars.

Standpunt ARAG

Omdat ARAG belang heeft bij deelname van haar producten in een door een gevolmachtigde agent gevoerd pakket, zal zij onder de hieronder vermelde voorwaarden, deze deelname toestaan:

 • De rechtsbijstandverzekering wordt behandeld zoals iedere andere in het pakket af te sluiten verzekering;
 • De voor de rechtsbijstandverzekering in rekening te brengen premie is overeenkomstig het voor de verzekerde dekking geldend tarief;
 • De over deze (tarief)premie te verlenen pakketkorting is standaard maximaal 10%;
 • Alle door ARAG gevoerde verzekeringsvormen, mits passend in de structuur van het pakket, worden opgenomen.

Dit houdt in dat indien rechtsbijstand t.b.v. een motorrijtuig een in het pakket opgenomen onderdeel is, dit risico ook op basis van de hiervoor door ARAG gevoerde verzekeringsvorm(en) wordt afgesloten en niet (als aanvullende dekking) overeenkomstig de rechtsbijstand voorwaarden van de autoverzekeraar. Uitgangspunt voor deelname van ARAG in een pakket is dat voor alle rechtsbijstandrisico’s bewust gekozen wordt voor een gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar.

Mocht in de loop van de tijd aan één of meerdere van deze voorwaarden, waaronder een rendementsdoelstelling, niet worden voldaan, dan zal in onderling overleg worden vastgesteld welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om hier binnen een redelijke termijn wel aan te voldoen. Mochten deze maatregelen niet leiden tot het gewenste effect, dan behoudt ARAG zich het recht voor de toezegging voor toepassing van de “pakketcondities” aan te passen en zonodig in te trekken.

Voorwaarden
De in het pakket op te nemen rechtsbijstandverzekeringen hebben de gebruikelijke ARAG polisvoorwaarden. De gevolmachtigde agent heeft de mogelijkheid om bij de pakketpolis:

 • De standaard ARAG-voorwaarden uit te reiken;
 • Deze standaard ARAG-voorwaarden te voorzien van eigen logo en wel door de door ARAG digitaal aan te leveren tekst integraal op eigen briefpapier uit te printen c.q. te laten drukken;
 • De ARAG-voorwaarden te laten integreren in de door de gevolmachtigde agent onder eigen beheer en;
 • Eigen “label” (logo) uit te geven voor het gehele pakket geldende pakketvoorwaarden. Indien voor deze optie wordt gekozen, dan zal ARAG op basis van de door de gevolmachtigde agent aan te leveren informatie voor de in deze pakketvoorwaarden op te nemen rechtsbijstandteksten zorgdragen.

Er mogen geen wijzigingen in de voorwaarden worden aangebracht die niet door ARAG zijn goedgekeurd.
De koppeling tussen de (pakket)korting en het aantal verzekeringen/dekkingen is in clausule 500 vastgelegd.
Clausule 500 dient altijd op de polis te worden geplaatst.

Acceptatie
De in het pakket op te nemen rechtsbijstanddekkingen dienen op basis van de voor deze dekkingen geldende acceptatierichtlijnen te worden geaccepteerd. Dus qua acceptatie dient gehandeld te worden alsof er sprake is van een individueel af te sluiten rechtsbijstandsverzekering.

(Pakket)aanvraagformulier
Indien er, met betrekking tot de pakketverzekering, gebruik wordt gemaakt van een speciaal ontwikkeld pakketaanvraagformulier, worden op dit aanvraagformulier dezelfde vragen verwerkt als op het voor deze producten standaard bij ARAG in gebruik zijnde aanvraagformulier.
Indien gewenst zal ARAG op basis van de door de gevolmachtigde agent aan te leveren informatie voor de in dit “pakketaanvraagformulier” op te nemen acceptatievragen zorgdragen.

Administratie
De gevolmachtigde agent zal haar administratie zo inrichten, dat het mogelijk is periodiek een overzicht te verstrekken van het aantal in de pakketconstructie voorkomende rechtsbijstanddekkingen, onder vermelding van de in rekening gebrachte (tarief) premie, de toegepaste (pakket) kortingen en per betaalperiode het aantal pakketverzekeringen met een rechtsbijstanddekking.
Op het af te geven polisblad zal voor de rechtsbijstanddekking de in rekening gebrachte tariefpremie en de verleende (pakket) kortingen afzonderlijk worden aangegeven (met vermelding van het percentage). Het vermelden van een netto afgeronde premie is niet toegestaan. De in rekening te brengen premie is altijd in een rond percentage van de standaardtariefpremie. Dit ter voorkoming van het “creëren” van een eigen tariefpremie.

Diversen
ARAG dient voor haar administratie in het bezit te worden gesteld van de relevante informatie met betrekking tot de door de gevolmachtigde agent te voeren pakketpolis, zoals brochures, aanvraagformulier, polisvoorwaarden, voorbeeld polisblad, pakketcondities, etc.
Tevens wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze deze pakketpolissen worden verkocht en dient indicatief de verwachte (geplande) verkoop in de komende 3 jaar te worden aangegeven.

Bevestiging afspraken
De afspraken, waaronder ARAG haar gevolmachtigde agent toestaat de ARAG–producten in een door de gevolmachtigde agent gevoerde pakketconstructie onder te brengen, zullen door ARAG schriftelijk worden bevestigd.

2. Provisiekorting

De korting door de provisieschuif is een korting op de premie door het verlagen of verwijderen van de provisie voor de assurantietussenpersoon. Bij gebruik van deze korting blijft de uiteindelijke nettopremie voor ARAG gelijk. Deze kortingsafspraak kan per polis, per product of voor de gehele portefeuille worden gemaakt. Voor vastlegging van deze korting wordt de clausule 405 op de polis geplaatst.

3. Affinitykorting

Een affinitykorting is een korting op de verzekeringspremie, omdat de verzekeringnemer lid is van een (branche)vereniging, werknemer is van een bedrijf, woonachtig in een bepaalde gemeente of enig andere band heeft binnen een doelgroep. De term affinitykorting is een voortzetting en samenvoeging van eerder genoemde termen als collectiviteitkorting, branchekorting, ledenkorting etc.

Er zijn twee vormen van affinitykorting:

 1. Een verzekeringstechnische affinitykorting (het risico van de doelgroep is beter dan de rest van de te accepteren populatie, voorbeelden: het risico van leden van een vakbond is beter dan de gemiddelde Nederlander; bedrijven aangesloten bij een branchevereniging hebben een beter risico dan de niet-aangesloten bedrijven);
 2. Een commerciële affinitykorting (het risico van de doelgroep is gelijk aan de rest van de te accepteren populatie).

Doelgroepen voor affinitykorting:

 • Ledenkorting
 • Branchekorting
 • Personeelskorting (niet intermediair)

Voor vastlegging van een Affinitykorting moet een maatwerkclausule op de polis worden geplaatst. Deze maatwerkclausule (afhankelijk van affinity + spelregels / lidmaatschap / werkgever) ontvangt u van ARAG.

Bevestiging afspraken
De afspraken, waaronder ARAG haar gevolmachtigde agent toestaat de ARAG-producten in een door de gevolmachtigde agent gevoerde (affinity)kortingsregeling onder te brengen, zullen door ARAG schriftelijk worden bevestigd.

4. Commerciële korting

Een commerciële korting is een korting waarbij de premie wordt verlaagd, zonder dat de verzekeringsdekking, het provisiepercentage, de verrichtingenvergoeding of het verzekeringstechnische risico wordt aangepast. Een commerciële korting verlaagt dus direct het verzekeringstechnische resultaat van ARAG voor kortere of langere tijd; afhankelijk van de specifieke kortingsafspraak.
Een commerciële korting kan worden gegeven op individuele basis (per polis) of bij een collectieve afspraak (open collectiviteit). Daarnaast kan een commerciële korting worden afgesproken voor polissen die gesloten worden in een bepaalde periode of voor langere tijd. Verder is het mogelijk onderscheid te maken tussen een korting voor bepaalde tijd (korting van X % voor het eerste verzekeringsjaar of X-maanden premievrij/gratis, daarna normale premie) of een korting voor onbepaalde tijd (geen einddatum van korting afgesproken). De commerciële korting wordt aangevraagd bij de Business Development Manager.

Voor vastlegging van deze Commerciële korting moet de clausule 440 op de polis worden geplaatst.

Bevestiging afspraken
De afspraken waaronder ARAG haar gevolmachtigde agent toestaat de ARAG-producten in een door de gevolmachtigde agent gevoerde (commerciële)kortingsregeling onder te brengen, zullen door ARAG schriftelijk worden bevestigd.

5. Conversiekorting

Een conversiekorting is een korting op de premie bij omzetting van een rechtsbijstandverzekering van de ene verzekeraar naar de andere verzekeraar of van een oud product naar een nieuw product bij dezelfde verzekeraar. Bij het bepalen van de hoogte van de korting spelen factoren als het portefeuillerendement, soort producten, de dekkingen, maximale kostenvergoedingen, eigen risico’s/franchise en premieverschillen een rol. De beslissing om een portefeuille, en hiermee ook de verbonden conversiekorting, over te voeren berust bij de volmachtgever.

Voor vastlegging van deze Conversiekorting moet een maatwerkclausule op de polis worden geplaatst. Deze maatwerkclausule (afhankelijk van afspraken / spelregels van conversie) ontvangt u van ARAG.

Bevestiging afspraken
De afspraken, waaronder ARAG haar gevolmachtigde agent toestaat een conversie met bijbehorende (tijdelijke / conversie)kortingsregeling uit te voeren, zullen door ARAG schriftelijk worden bevestigd.

6. Personeelskorting intermediair (volmacht)

Een personeelskorting is een korting op de verzekeringspremie, omdat de verzekeringnemer werkzaam is bij een met ARAG samenwerkende assurantietussenpersoon / volmacht. Bij het einde van het dienstverband zal de korting per eerstkomende veranderdatum worden beëindigd.
Personeelskorting voor het met ARAG samenwerkende assurantietussenpersoon / volmacht is een combinatie van een commerciële / een affinitykorting (en soms ook een provisiekorting).
ARAG verleent 10% personeelskorting indien verzekeringnemer werkzaam is bij een met ARAG samenwerkende assurantietussenpersoon / volmacht.

Het is de assurantietussenpersoon / volmacht toegestaan 10% korting te verhogen door (gedeeltelijk) provisie in te leveren.
Voorbeelden:

 • 20% Personeelskorting (10% provisie i.p.v. 20%).
 • 30% Personeelskorting (0% provisie i.p.v. 20%); dit is de maximaal toegestane personeelskorting bij ARAG.

Voor vastlegging van deze Personeelskorting moet de clausule 401 op de polis worden geplaatst.

Bevestiging afspraken
de afspraken, waaronder ARAG haar gevolmachtigde agent toestaat de ARAG-producten in een door de gevolmachtigde agent gevoerde (personeels)kortingsregeling onder te brengen, zullen door ARAG schriftelijk worden bevestigd.

Naar boven