Menu

Fraude

In de verzekeringsbranche onderkent men in toenemende mate de fraudegevoeligheid van verzekeringsproducten. Het is dus van gemeenschappelijk belang om fraude met en rond deze producten te voorkomen en te beperken en tevens aantasting van de integriteit van de bedrijfstak tegen te gaan. Binnen ARAG is de afdeling Speciale Zaken het centrale coördinatie- en meldpunt voor fraude.

Onderstaande zaken worden voorgelegd aan de afdeling Speciale Zaken:

 • Alle zaken die worden gemeld binnen de eerste drie maanden van de verzekering;
 • Alle zaken die worden gemeld binnen het eerste jaar van de verzekering met een gerealiseerde schadelast boven € 15.000,-;
 • Alle zaken met een gerealiseerde schadelast boven de € 30.000,-;
 • Coulanceverzoeken voor zaken, waarbij de gebeurtenis die het geschil doet ontstaan, is gelegen voor de ingangsdatum van de polis of in de wachttijd;
 • Alle fraudezaken op het gebied van inkoop;
 • Alle fraudezaken op het gebied van verkoop;
 • Zaken waarbij nader onderzoek naar de verzekeringnemer of contractant wenselijk wordt geacht;
 • Zaken waarvoor een risicobeoordeling op het gebied van fraude noodzakelijk wordt geacht;
 • Zaken die de interne veiligheid van ARAG bedreigen;
 • Geweldszaken tegen personeel;
 • Intermediairfraude.

Bovenstaande zaken lijken limitatief en kunnen door Speciale Zaken, in overleg met de productverantwoordelijke afdelingen, worden aangevuld/aangepast. Zaken dienen alleen aan Speciale Zaken te worden voorgelegd/aangeleverd via de fraudecontactpersonen.

Fraude en de Volmacht (artikel 6 van de volmachtovereenkomst)

De volmacht of gevolmachtigde conformeert zich aan het Protocol betreffende preventie en bestrijding van fraude in de verzekeringsbranche en treft maatregelen ter voorkoming van fraude door werknemers, adviseurs, bemiddelaars, verzekeringnemers, verzekerden en overige belanghebbenden. De maatschappij kan in het kader van het door haar vastgestelde beleid met betrekking tot fraudepreventie eisen stellen aan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde maatregelen. De gevolmachtigde is gehouden aan deze eisen te voldoen.

De gevolmachtigde licht de maatschappij onverwijld in over ieder geval waarin een vermoeden bestaat van fraude met een verzekering die in volmacht van de maatschappij is gesloten en draagt de behandeling daarvan over aan de maatschappij. De maatschappij kan de gevolmachtigde nadere instructies geven ter afwikkeling van dit geval en/of ter voorkoming van gevallen van fraude in de toekomst. De gevolmachtigde dient de instructies van de maatschappij, daaronder begrepen de instructies met betrekking tot het raadplegen en gebruik van gegevens die in het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH) zijn opgeslagen, met betrekking tot de voorkoming en opsporing van fraude bij de acceptatie van verzekeringen en bij de behandeling van schaden op te volgen.

De gevolmachtigde dient de instructies van de maatschappij inzake registratie van gegevens in het FISH op te volgen.

Voor vragen en advies kan contact gezocht worden met een fraude coördinator van ARAG:

Mevrouw N. Weij
Telefoon: 033 – 4342123

De heer A.L. Dijkstra.
Telefoon: 033 – 4342132

Email : specialezaken@arag.nl

Naar boven