Menu

Data Inrichting

Algemeen

Optimale datakwaliteit is van cruciaal belang voor onze dienstverlening aan de eindklant en aan u als onze gevolmachtigde. Dit betekent dat wij over de juiste data moeten beschikken om klanten direct te kunnen helpen en indien nodig te beoordelen of het geschil van de klant onder de dekking van de polis valt.
Het betekent ook dat wij u gedetailleerde rendementsanalyses kunnen aanleveren, die de groei en het rendement in de portefeuille kunnen verbeteren.
Het realiseren van optimale datakwaliteit vraagt veel tijd en aandacht en daarom heeft ARAG hier een strategische prioriteit van gemaakt.

Voor het realiseren van een optimale datakwaliteit maken wij onder andere gebruik van de AFD-labels (vanuit SIVI) en de door ons opgestelde MIJ-branchecoderingen. De actuele toegepaste AFD-labels en MIJ-branchecoderingen vindt u op www.volmachtbeheer.nl en op het intermediairportaal.
Het werken aan een optimale datakwaliteit doen wij echter niet alleen. Naast u als gevolmachtigde betrekken wij hier ook andere business partners bij zoals Solera, AWI, ANVA, CCS en DIAS.

VPI (Volmacht Product Interface)
Het gebruik van VPI is een belangrijk hulpmiddel dat er in veel gevallen toe leidt dat u voldoet aan de randvoorwaarden van de datakwaliteit zoals deze door ARAG zijn opgesteld. Met het gebruik van VPI Tariferen, VPI Polis Informatie en VPI Accepteren, kunnen klanten met een schade direct geholpen worden. Daarnaast kunnen wij u als onze business partner beter ondersteunen op het gebied van rendementsanalyses, benchmarking en portfoliobeheer.

Solera
ARAG maakt, net als veel gevolmachtigden, al geruime tijd gebruik van de VPI van Solera.
VPI kent vier aandachtsgebieden;
– Tariferen
– Polis Informatie
– Accepteren
– Schade
ARAG maakt al enige tijd gebruik van VPI Tariferen en VPI Polis Informatie. Hier zal in een later stadium ook VPI Accepteren aan toegevoegd worden. Als natura (schade)verzekeraar zal ARAG geen gebruik  maken van VPI Schade.
Het gebruik van VPI Tariferen, VPI Polis Informatie en VPI Accepteren is een verplichting, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken. Afwijken kan alleen in goed onderling overleg met ARAG.

VPI Tariferen
Als gebruiker van VPI Tariferen mag u ervan uitgaan dat de beschikbare premies en productwijzigingen van ARAG juist zijn en eventuele aanpassingen tijdig in VPI door ARAG doorgevoerd worden.
Indien u als gevolmachtigde gebruikt maakt van VPI Tariferen is het verplicht om binnen zes maanden na aansluiting de gehele nieuwe productie (zakelijk en particulier) via VPI te laten verlopen.  Afwijken van de afgegeven premies (bijvoorbeeld een korting) is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van ARAG. Verder vragen wij u om binnen een periode van drie jaar al uw oudere polissen (eventueel per premievervaldatum) te converteren naar de VPI-inrichting. Het afwijken van de termijnen is alleen mogelijk met een schriftelijk akkoord van de verantwoordelijke persoon binnen ARAG.

VPI Polis Informatie
Voor het kunnen uitvoeren van een dekkingsbeoordeling (DBO) maakt ARAG onder andere gebruik van VPI Polis Informatie. Wanneer een klant contact met ARAG zoekt, wordt alleen de benodigde polis via de policy vault (vanuit Solera) opgevraagd. Op deze manier kan de klant direct worden geholpen en is het niet nodig u als gevolmachtigde lastig te vallen met vragen over een polis. Om direct een DBO uit te kunnen voeren moeten verschillende kenmerken zoals een dekkingslimiet, vrije keuze rechtshulp en de modules correct worden vermeld. Wanneer dit niet het geval is, zal een van onze dataspecialisten contact met u zoeken om tot een oplossing te komen.

VPI Accepteren
Wanneer ARAG VPI Accepteren in gebruik neemt, is ons uitdrukkelijke verzoek dat u als gevolmachtigde ook hier gebruik van gaat maken.
Het zorgt ervoor dat alle acceptatievragen en slotvragen aan bod komen en via de Online Volmacht Interface (OVI) kunt u de gewenste gegevens direct uw backoffice inschieten (geen dubbel werk meer).
Wanneer het een complexe zakelijke offerte betreft kunt u altijd in overleg treden met een van onze acceptanten. Op deze manier kunt u een passende offerte aanbieden aan de klant.

Naar boven